ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ! – All it takes is...

You should watch this before giving up - ਇਹ ਸਭ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 10 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿੰਟ | Daily Motivational Video About to give up? Listen to this compilation and seize the day! Never give up. Today is...

ਫਰੇਮਵਰਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕਟ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਾਓ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ? ਕਈ ਵਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ,, or stay up late after a tiring day to do some extra work....

ਹੇ ਉਥੇ!

ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਗਏ?

ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਗਏ?

ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ.

ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਰੀਸੈਟ ਲਿੰਕ ਗਲਤ ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਿਆ ਜਾਪਦੀ ਹੈ.

ਬੰਦ ਕਰੋ
ਦੇ

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫਾਇਲ…